Gratis verzending binnen Europa
Op voorraad = binnen 48 uur geleverd
Gratis leenapparatuur bij defect
Gebruiksklaar geleverd
Vragen? +31 (0)85 7500 699 (Dinsdag gesloten)

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities
1.1 Apodemus field equipment, gevestigd te Westerhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zuid-Limburg, handelsregisternummer 57452598.
1.2 Zakelijke Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met Apodemus field equipment.
1.3 Consument: De particulier die een overeenkomst sluit met Apodemus field equipment.
1.4 Opdrachtnemer: Apodemus field equipment.
1.5 Producten: Het meest omvattende begrip van een goed dat of zaak die geleverd wordt door Apodemus.

Artikel 2

Identiteit Opdrachtnemer
Apodemus field equipment
Adres: Dorpstraat 38A
Postcode: 5563 BD, Westerhoven
Nederland
Tel: +31 (0)85 7500 699
E-mailadres: info@apodemus.eu
BTW: NL852586115B01
KvK: 57452598

Artikel 3

Toepasselijkheid
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en zakelijke opdrachtgever en tussen opdrachtnemer en consument, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Indien opdrachtnemer bij enige opdracht een afwijking van deze voorwaarden met opdrachtgever is overeengekomen, kan opdrachtgever zich daar bij latere opdrachten nimmer op beroepen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
3.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden aangewend langs de zijde van opdrachtgever wordt nadrukkelijk en immer van de hand gewezen.
3.3 Opdrachtnemer verklaart nadrukkelijk dat, in al haar rechtsverhoudingen met consumenten, de dwingendrechtelijke bepalingen, zoals vastgelegd in de “wet Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten”, op deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 4

Opzegtermijn voor consumenten
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende de termijn van veertien dagen vanaf het moment van ontvangst van het product.
4.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en met de wijze waarop deze is verpakt. Consument zal het product slechts in die mate gebruiken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument zich beroept op zijn herroepingsrecht zal hij het volledige product, in originele en onbeschadigde staat, aan opdrachtnemer retourneren.

Artikel 5

Kosten in geval van herroeping
5.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de opdrachtnemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
5.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
5.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de opdrachtnemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 6

Levertijd
6.1 In de rechtsverhoudingen tussen een zakelijke opdrachtgever en opdrachtnemer geldt dat de door opdrachtnemer opgegeven levertijden te allen tijde indicatief zijn en deze zijn aldus nimmer als fatale termijn te beschouwen.
6.2 De levertijd vangt aan op het moment dat opdrachtgever het aanbod tot uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft bevestigd.

Artikel 7

Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze.
7.2 Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij of zij een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.4 Voor een zakelijke opdrachtgever bestaat de mogelijkheid om te betalen op factuur basis.

Artikel 8

Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, of producten van andere aard die voortvloeien uit de overeenkomst, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9

Overmacht
9.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever indien de reden de niet-nakoming voortvloeit uit een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van opdrachtnemer, noch wanneer zij krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer duurt dan de periode van dertig dagen, is zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door de andere partij geleden schade.

Artikel 10

Klachtenregeling 
10.1 Opdrachtnemer beschikt voor consumenten over een klachtenprocedure en behandelt de klacht conform de “wet Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten”.
10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk, binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, bij het adres van de opdrachtnemer worden ingediend.
10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist wordt door de opdrachtnemer binnen 14 dagen een reactie in de vorm van een ontvangstbevestiging en een indicatie voor een meer uitvoerig antwoord toegestuurd.

Artikel 11

Slotbepalingen
11.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Dit betekent nadrukkelijk dat zij, alvorens zij een beroep op de rechter doen, gezamenlijk naar een erkend mediator gaan, met het doel het conflict samen op te lossen.
11.3 Op de rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en consument en tussen opdrachtnemer en zakelijke opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.