Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Apodemus field equipment (verder: Apodemus, wij, ons), gevestigd aan Dorpstraat 38 A, 5563 BD Westerhoven, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen, u vindt de contactgegevens aan het einde van deze verklaring.

Verwerkingsdoeleinden en grondslagen:

Apodemus geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Deze privacy verklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Apodemus. Deze privacy verklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Online verkoop

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.

Wij vragen u om persoonsgegevens zoals naam, adresgegevens, email adres en telefoonnummer. Aan zakelijke klanen vragen wij ook een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een btw identificatienummer. Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten, tenzij u daar zelf opdracht toe heeft gegeven. Zoals in het geval dat wij gegevens krijgen van andere partijen en u die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten.

Uw account

In uw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres.

In uw account bewaren we ook uw bestelgeschiedenis inclusief de gekozen afleveropties. Zodat deze gegevens voor u beschikbaar blijven.

Verwerking van gegevens door derden

Vervoerders

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende vervoerders voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een boekhoudpakket. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Webwinkelsoftware:

Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met de ontwikkelaars van onze webwinkel gedeeld. Zij hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Tevens zijn zij op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van een betalingsplatform. Zij verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Het betalingsplatform behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Tevens bewaren zij uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dat wil zeggen dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Rechten
U heeft het recht om op elk moment inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken, en om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. U heeft ook het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om de door u verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen (dataportabiliteit). Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@apodemus.eu.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar wenst te maken, vragen wij u om dit duidelijk aan ons te melden via info@apodemus.eu. Wij zullen dan onze verwerking van uw persoonsgegevens beoordelen en, indien nodig, aanpassen.

Beschikbare bezwaarprocedures en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Indien u van mening bent dat wij niet adequaat omgaan met uw persoonsgegevens of indien u een klacht heeft over ons privacybeleid, verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen via info@apodemus.eu. Wij zullen uw klacht dan zo snel mogelijk beoordelen en proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Als u het niet eens bent met onze reactie of als u van mening bent dat wij niet adequaat omgaan met uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact met de Autoriteit Persoonsgegevens opnemen via hun website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of via hun contactgegevens: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Tel.: +31 70 888 8500, Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl."

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ten alle tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen met toepasselijkheid voor de toekomst. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

Contact informatie:

Apodemus field equipment

Dorpstraat 38A

5563 BD Westerhoven

E: info@apodemus.eu

T: 085-7500699